บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย และ มงคลจักรวาล ๘ ทิศ เสริมสิริมงคล (2563)

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย สวดเพื่อ เสริมสิริมงคล แก่ตัวเอง เป็น บทสวดมนต์ ที่ว่าด้วยการ ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ และให้มีความ เจริญด้วย ทรัพย์ ความสวัสดี ความมีโชคลาภ การให้พรของพระสงฆ์ เวลาใส่บาตร มักจะให้พร โดยยกเอาเนื้อหา บางส่วนของ บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย มากล่าว เช่น ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะ วัสสา จะ อายู จะ ชีวะ สิทธี ภะวันตุ เต ฯ 

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย

สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่ง พระพุทธเจ้า ทั้งปวง

สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่ง พระธรรม ทั้งปวง

สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่ง พระสงฆ์ ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณ ณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่ง ระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

จะตุ ราสี ติสะหัส สะธัมมัก ขันธา นุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมขันธ์ แปดหมื่นสี่พัน

ปิฏะ กัตตะ ยา นุภาเวนะ ชินะสาวะกา นุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพ แห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่ง พระสาวก ของ พระชินเจ้า

สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา
สรรพโรค ทั้งหลาย ของท่าน สรรพภัย ทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สรรพอันตราย ทั้งหลาย ของท่าน สรรพอุปัทวะ ทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เตทุน นิมิตตา สัพเพ เต อะ วะ มังคะลา
สรรพนิมิตร้าย ทั้งหลาย ของท่าน สรรพอวมงคล ทั้งหลายของท่าน

วินัส สันตุ อายุ วัฑฒะโก ธะนะ วัฑฒะโก สิริ วัฑฒะโก
จงพินาศไป ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญ ศิริ

ยะ สะ วัฑฒะโก พะละ วัฑฒะโก วัณณะ วัฑฒะโก
ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

สุขะ วัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุก ขะโร คะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัท ทะวา
ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรู และ อุปัทวะ ทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายา ปิ วินัส สันตุ จะ เตชะสา
ทั้งอันตราย ทั้งหลาย เป็นอเนก จงพินาศไป ด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง
ความชำนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
ศิริอายุ แล วรรณะ โภคะ ความเจริญ แล ความเป็นผู้มียศ

สะตะ วัสสา จะ อายู จะ ชีวะ สิทธี ภะวันตุ เต ฯ
แล อายุยืนร้อยปี แลความสำเร็จกิจ ในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

บทสวดมงคลจักรวาล ๘ ทิศ

อิมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกัน ห้อมล้อม รอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานา เขตเต
สมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกัน ห้อมล้อม รอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานา เขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกัน ห้อมล้อม รอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานา เขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกัน ห้อมล้อม รอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานา เขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะ ชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

สิริธิติมะติเตโช ชะยะสิทธิมะหิทธิมะหา คุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะ นิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะ ลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา นุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะ
มังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยา นุภาเวนะ เกตุมาลา นุภาเวนะ ทะสะปาระมิตา นุภาเวนะ
ทะสะอุประปาระมิตา นุภาเวนะ ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิตา นุภาเวนะ สีละสะมาธิปัญญา นุภาเวนะ
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ
เญยยะธัมมา นุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธา นุภาเวนะ
นะวะโลกุตตะระธัมมา นุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคา นุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยา นุภาเวนะ ฉะฬะ
ภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตา อุเปกขา นุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ
ระตะนัตตะยะสะระณา นุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา
วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา – มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ

อานิสงส์ของการสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย

ผู้ที่สวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย ด้วยความตั้งใจจริง และสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์แล้วแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีสติและสมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

สวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้ อ่านอานิสงส์เพิ่มเติม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *