สวดมนต์เช้า

สวดมนต์เช้า หลังจากตื่นนอนตอนเช้าสำหรับคนที่พอจะมีเวลาควรจะ สวดมนต์ตอนเช้า เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิต เนื่องจากช่วงเวลาเช้า เป็นช่วงเวลาที่คนเรามีสติมากที่สุด จิตใจสงบมากที่สุด หลังจากได้พักผ่อนมาตลอดคืน ถ้าได้ สวดมนต์เช้า จะเป็นบุญกุศลอย่างแรงกล้า ถ้าท่านมีเวลาน้อยอาจจะ สวดมนต์เช้าแบบย่อ ก็ได้

บทสวดมนต์ รับอรุณ แผ่เมตตา ทำสมาธิ สวดมนต์เช้า เพื่อความสงบ ร่มเย็น พร้อมรับวันใหม่

บทสวดมนต์ ชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุด จัดทำขึ้นมา ให้เปิดทุกๆเช้า ที่ตื่นนอน เพื่อพบหนทางแห่งความสงบ ร่มเย็น ทำสมาธิ และ มีความสุขตลอดทั้งวัน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ ที่ดีมาก ๆ หากฟังแล้วชอบ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาฟัง

ขอบคุณ วีดีโอ สวดมนต์เช้า จากยูทูป ช่อง : PURIFILM Channel

11 บท “สวดมนต์เช้า”

บทสวดมนต์บูชาพระ

อิมินา สัก กา เร นะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สัก กา เร นะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สัก กา เร นะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะ คะ วา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะ คะ วะ ตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัส สามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถายะ
ติ สะ ระ เณนะ สะ หะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถายะ
ติ สะ ระ เณนะ สะ หะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถายะ
ติ สะ ระ เณนะ สะ หะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะ ระ นัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะ ระ นัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะ ระ นัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะ ระ นัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ นัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะ ระ นัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะ ระ นัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ นัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะ ระ นัง คัจฉามิ

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เว ระ มะ ณี สิกขา ปะทัง สะมา ทิยามิ
อะทินนา ทานา เว ร ะมะ ณี สิกขา ปะทัง สะมา ทิยามิ
กาเม สุมิจฉา จารา เว ระ มะ ณี สิกขา ปะทัง สะมา ทิยามิ
มุสา วาทา เว ระ มะ ณี สิกขา ปะทัง สะมา ทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะ ปะมา ทัฏฐา นา เว ระ มะ ณี สิกขา ปะทัง สะมา ทิยามิ

พระพุทธคุณ (บทสวดอิติปิโส)

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน 
สุ คะ โต โลกะ วิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัต ถา เทวะ มะนุส สานัง พุทโธ ภะ คะ วาติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏ ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุ ปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะ ปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะ หัง สุ ขิ โต โห มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า มีความสุข 

อะ หัง นิท ทุก โข โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก ความทุกข์ 

อะ หัง อะ เว โร โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากเวร 

อะ หัง อัพยา ปัชโฌ โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก อุปสรรคอันตราย ทั้งปวง 

สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รา มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พันจาก ความทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพ เพ สัต ตา                       สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะ เวรา โหน ตุ                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหน ตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะ นี ฆา โหน ตุ                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะ รันตุ    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

สวดมนต์เช้า (แบบย่อ)

ถ้าท่านมีเวลาไม่มากแต่ต้องการ สวดมนต์เช้า ให้สวดนะโม 3 จบ แล้วท่อง บทสวดอิติปิโส 1 จบ ดังนี้

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

พระพุทธคุณ (บทสวดอิติปิโส)

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะ ทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะ คะ วา ติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะ ฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะ สังโฆ ญายะ ปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัส สาติ

สวดมนต์เช้า ช่วยให้มีสติ จะแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย และ เริ่มต้นเรียน หรือทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปตลอดทั้งวัน

อานิสงส์ของการสวดมนต์เช้า

สวดมนต์ตอนเช้าช่วยให้สุขภาพดี การสวดมนต์ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

สวดมนต์เช้าช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะ อาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์ จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ ฝึกความอดทน ยิ่ง สวดมนต์ บ่อย ความอดทน ก็จะมีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ตอนเช้าช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น สามารถทำงานได้ราบรื่น ตลอดทั้งวัน

สวดมนต์ตอนเช้าแล้วมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา การแผ่เมตตา หลังการสวดมนต์ ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ช่วยกำจัดความโกรธในใจ ให้ลดน้อยลง เมื่อจิตใจ ปราศจากความโกรธ มีแต่ความสุข ก็จะให้อภัยซึ่งกัน และ กัน

สวดมนต์เช้าแล้ว มีเสน่ห์ การสวดมนต์ ทำให้จิตใจของ ผู้สวดมนต์ มีความสุข เมื่อใจมีความสุข ย่อมแสดงออกมา ทางกาย ผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบ

สวดมนต์เช้า แล้วแคล้วคลาด ปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์ เป็นประจำจะมีสติ และ สมาธิ ดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

สวดมนต์เช้า
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org