สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง เสริมโชคลาภ

หลายท่านที่ตั้งใจทำงานแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต อาจเป็นเพราะท่านตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียว โดยไม่มีเวลาจัดการชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น มุ่งแต่ทำงานโดยไม่มีเวลาสนใจสิ่งรอบตัว หรือแม้กระทั่งจิตใจของตัวท่านเอง การ สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง จะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้น ประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วขึ้น

หลังจากที่ท่านพบเจอกับเรื่องราวต่างๆ มาทั้งวันก่อนเข้านอน ถ้าได้สวดมนต์ด้วยบท สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง จะช่วยให้จิตใจสงบ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจจะช่วยให้ท่านโชคดีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง เสริมโชคลาภ

ก่อนที่ท่านจะ สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และเมื่อสวดมนต์แล้ว ควรนั่งสมาธิ 5-10 นาที จะช่วยให้นอนหลับง่าย หลับสบาย และพร้อมที่จะตื่นขึ้นมารับวันใหม่ด้วยความพร้อมทั้งกายและใจ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ

พระพุทธคุณ (บทสวดอิติปิโส)

สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เราขอแนะนำให้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดอิติปิโส เนื่องด้วยมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ใช้เวลาสวดไม่นาน ใช้เป็น บท สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง ได้ดีเลยทีเดียว

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิ เณยโย
อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัส สาติ

พุทธชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุง)

พาหุงสะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะ สัพพะ รัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตีสุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะ ภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุ ณันตัง          ธาวันติโย ชะนะปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท            ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะ มุทะรัง อิวะ คัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญาปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุ ชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิ พะกา ภิธานัง
ญาณาคะเท นะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะ ชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเน กะวิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดมนต์ก่อนนอน มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะ ปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โหตุเต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเลสักยานัง นันทิวัฑ ฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัป ปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนัก ขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ   ขอ ให้ ข้าพเจ้า มี ความสุข
นิททุกโข โหมิ   ปราศจาก ความ ทุกข์
อะเวโร โหมิ   ปราศจาก เวร
อัพยา ปัชโฌ โหมิ   ปราศจาก อุปสรรค อันตราย ทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ   ปราศจาก ความ ทุกข์ กาย ทุกข์ ใจ
สุขีอัตตานัง ปะริหะรามิ   มีความสุขกาย สุขใจ และ รักษาตน ให้พ้นจากทุกภัย ทั้งสิ้นเถิด

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา   สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ   จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพะยาปัชฌาโหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆาโหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

บทสรุป สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง

การสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น เพราะการสวดมนต์ช่วยให้จิตใจผ่องใส ช่วยให้มองโลกในแง่ดี คิดแต่สิ่งที่ดี เมื่อจิตใจเราดี ย่อมจะดึงดูดสิ่งดีๆ รอบตัวให้เข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้น เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น และโชคลาภก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย

ขอบคุณวีดีโอจากยูทูปช่อง: mai hoa