บทสวดมนต์ก่อนนอน

12 บทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับใช้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เพื่อความศิริมงคล ก่อนเข้านอนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการสวดมนต์ หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมากมาย มาทั้งวัน มีทั้งร้ายและดี ก่อนเข้านอนควรสวดมนต์ก่อนนอน ด้วย บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง จะช่วยให้จิตใจสงบ นอนหลับสบาย บทสวดมนต์ก่อนนอน ที่รวบรวมไว้โดย http://monkatha.com เป็น บทสวดมนต์ก่อนนอน ที่ได้คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด ขอให้ท่านปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆ แล้วสวดมนต์ไหว้พระ ด้วยบทสวดมนต์ ดังนี้

ขอบคุณ บทสวดมนต์ก่อนนอน บนยูทูป จาก :

12 บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ ภะ คะ วา, พุท ธัง ภะ คะ วัน ตัง อะ ภิ วา เท มิ ฯ (กราบ)
สวาก ขาโต ภะ คะ วะ ตา ธัม โม, ธัมมัง นะ มัส สา มิ ฯ (กราบ)
สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ, สัง ฆัง นะ มา มิ ฯ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิฯ

พระพุทธคุณ (บทสวดอิติปิโส)

สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เราขอแนะนำให้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดอิติปิโส เนื่องด้วยมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ใช้เวลาสวดไม่นาน ใช้เป็น บทสวดมนต์ก่อนนอน ได้ดีเลยทีเดียว

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิ เณยโย
อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัส สาติ

พุทธชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุง)

บทสวดมนต์ก่อนนอน พุทธชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อเหล่ามารทั้งหลาย ถ้าได้สวดมนต์ก่อนนอน ด้วยบทนี้แล้ว ท่านจะมีชัยชนะต่อศัตรูและ ชนะใจตัวเอง บทนี้ยาวแต่ดีมากครับ

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะ สัพพะ รัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬา คิริง คะ ชะ วะ รัง อะติมัตตะ ภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุ ณันตัง          ธาวันติโย ชะ นะ ปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท            ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะ มุทะรัง อิวะ คัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุ ชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิ พะกา ภิธานัง
ญาณา คะเท นะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะ ชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดมนต์ก่อนนอน มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิ ตา ยะ สัพพะ ปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพ พา ปัต โต สัมโพธิ มุตตะมัง
เอ เต นะ สัจจะ วัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก ยา นัง นันทิวัฑ ฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัป ปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนัก ขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะ ณิ ธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ พุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ ธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ สังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทสวดมนต์ก่อนนอน คาถาชินบัญชร

ปุต ตะ กา โม ละ เภ ปุต ตัง ธะ นะ กา โม ละ เภ ธะ นัง 
อัต ถิ กา เย กา ยะ ญา ยะ เท วา นัง ปิ ยะ ตัง สุต ตะ วา 
อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา ยะ มะ รา ชา โน ท้าว เวส สุ วัณ โณ 
มรณัง สุ ขัง อะ ระ หัง สุ คะ โต นะ โม พุท ธา ยะ

1. ชะ ยา สะ นา กะ ตา พุทธา              เชตวา มา รัง สะ วา หะ นัง 
    จะ ตุ สัจ จา สะ ภัง ระ สัง                  เย ปิ วิง สุ นะ รา สะ ภา.

2. ตัณ หัง กะ รา ทะ โย พุทธา            อัฏ ฐะ วี สะ ติ นา ยะ กา 
    สัพ เพ ปะ ติฏ ฐิตา มัย หัง               มัต ถะ เก เต มุ นิส สะ รา.

3. สี เส ปะ ติฏ ฐิ โต มัย หัง                  พุทโธ ธัมโม ทะ วิ โล จะ เน 
     สังโฆ ปะ ติฏ ฐิ โต มัย หัง                อุเร สัพพะ คุณา กะโร.

4. หะ ทะ เย เม อะ นุ รุท โธ                  สา รี ปุต โต จะ ทัก ขิ เณ
     โกณ ฑัญ โญ ปิฏ ฐิ ภา คัส มิง        โมค คัล ลา โน จะ วา มะ เก. 

5. ทัก ขิ เณ ส ะวะ เน มัย หัง               อา สุง อา นัน ทะ รา หุ โล
    กัส สะ โป จะ มะ หา นา โม               อุ ภา สุง วา มะ โส ตะ เก.

6. เก สัน เต ปิฏ ฐิ ภา คัส มิง               สุ ริ โย วะ ปะ ภัง กะ โร
     นิ สิน โน สิ ริ สัม ปัน โน                  โส ภิ โต มุ นิ ปุง คะ โว

7. กุ มา ระ กัสสโป เถ โร                     มะ เห สี จิต ตะ วา ทะ โก
    โส มัย หัง วะ ทะ เน นิจ จัง              ปะ ติฏ ฐา สิ คุ ณา กะ โร.

8. ปุณ โณ อัง คุ ลิ มา โร จะ               อุ ปา ลี นัน ทะ สี วะ ลี
     เถ รา ปัญ จะ อิ เม ชา ตา               นะ ลา เต ติ ละ กา มะ มะ.

9. เส สา สี ติ มะ หา เถ รา                   วิ ชิ ตา ชิ นะ สา วะ กา
     เอ เต สี ติ มะ หา เถ รา                   ชิ ตะ วัน โต ชิ โน ระ สา
     ชะ ลัน ตา สี ละ เต เช นะ               อัง คะ มัง เค สุ สัณ ฐิ ตา.

10. ระ ตะ นัง ปุ ระ โต อา สิ                ทัก ขิ เณ เมต ตะ สุต ตะ กัง
       ธะ ชัค คัง ปัจ ฉะ โต อา สิ            วา เม อัง คุ ลิ มา ละ กัง

11. ขัน ธะ โม ระ ปะ ริต ตัญ จะ           อา ฏา นา ฏิ ยะ สุต ตะ กัง
      อา กา เส ฉะ ทะ นัง อา สิ               เส สา ปา กา ระ สัณ ฐิ ตา

12. ชิ นา นา นา วะ ระ สัง ยุต ตา        สัต ตัป ปา กา ระ ลัง กะ ตา
       วา ตะ ปิต ตา ทะ สัญ ชา ตา         พา หิ รัช ฌัต ตุ ปัท ทะ วา.

13. อะ เส สา วิ นะ ยัง ยัน ตุ                 อะ นัน ตะ ชิ นะ เต ชะ สา
       วะ สะ โต เม สะ กิจ เจ นะ              สะ ทา สัม พุทธะ ปัญ ชะ เร.

14. ชิ นะ ปัญ ชะ ระ มัช ฌัมหิ             วิ หะ รัน ตัง มะ ฮี ตะ เล
       สะ ทา ปา เลน ตุ มัง สัพ เพ           เต มะ หา ปุ ริ สา สะ ภา.

15. อิจ เจ วะ มัน โต                              สุ คุต โต สุ รัก โข
      ชิ นา นุ ภา เว นะ                             ชิ ตุ ปัท ทะ โว
      ธัม มา นุ ภา เว นะ                           ชิ ตา ริ สัง โฆ
      สัง ฆา นุ ภา เว นะ                           ชิ ตัน ตะ รา โย
     สัท ธัม มา นุ ภา วะ ปา ลิ โต            จะ รา มิ ชิ นะ ปัญ ชะ เร ติ.

บทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระ 3 ครั้ง

อะ หัง สุ ขิ โต โห มิ   ขอ ให้ ข้าพเจ้า มี ความสุข
นิท ทุก โข โห มิ   ปราศจาก ความ ทุกข์
อะ เว โร โห มิ   ปราศจาก เวร
อัพ ยา ปัช โฌ โห มิ   ปราศจาก อุปสรรค อันตราย ทั้งปวง
อะ นี โฆ โห มิ   ปราศจาก ความ ทุกข์ กาย ทุกข์ ใจ
สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รา มิ   มี ความ สุข กาย สุข ใจ และ รักษา ตน ให้ พ้น จาก ทุกภัย ทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพ เพ สัต ตา   สัตว์ ทั้งหลาย ที่ เป็น เพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น
อะ เว รา โหน ตุ   จง เป็น สุข เป็น สุข เถิด อย่า ได้ มีเวร แก่กัน และ กันเลย
อัพะยา ปัช ฌา โหน ตุ   จง เป็น สุข เป็น สุข เถิด อย่า ได้ เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะ นี ฆา โหน ตุ   จง เป็น สุข เป็น สุข เถิด อย่า ได้ มี ความ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เลย
สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รัน ตุ   จง มี ความ สุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้น จาก ทุกข์ภัย ทั้ง หมด ทั้งสิ้น เถิด

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล

อิ ทัง เม มา ตา ปิ ตู นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ มา ตา ปิ ตะ โร
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่บิดา มารดา ของข้าพเจ้า ขอให้ บิดา มารดา ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิ ทัง เม ญา ตี นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ ญา ตะ โย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติ ทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิ ทัง เม คุ รู ปัช ฌา ยา จริยา นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ คุ รู ปัช ฌา ยา จริยา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพ เจ้ามีความสุข

อิ ทัง สัพ พะ เท วะ ตา นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ สัพ เพ เท วา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิ ทัง สัพ พะ เป ตา นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ สัพ เพ เป ตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิ ทัง สัพ พะ เว รี นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ สัพ เพ เว รี
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิ ทัง สัพ พะ สัต ตา นัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ สัพ เพ สัต ตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้สัตว์ ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ทั่วหน้า กันเทอญ.

การ สวดมนต์ก่อนนอน ด้วย บทสวดมนต์ก่อนนอน ที่ถูกต้อง นั้น จะช่วยให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย การแผ่เมตตาเป็นการแผ่ผลบุญให้กับตนเอง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติมิตร และสรรสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเราให้ผลบุญแก่คนอื่น เราย่อมมีความสุขจากการให้ ทำให้จิตใจสบาย นอนหลับง่าย ดังนั้น เราชาวพุทธ ควร สวดมนต์ก่อนนอน ทุกคืน

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น

ถ้าท่านไม่มีเวลา สวดมนต์ก่อนนอน บทยาวๆ อาจจะใช้ บทสวดมนต์ก่อนนอน เพียงสั้นๆ ดังนี้

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน อิติปิโส

อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา   อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ
วิช ชา จะ ระ ณะ สัม ปัน โน สุ คะ โต โล กะ วิ ทู อะ นุต ตะ โร
ปุ ริ สะ ทัม มะ สา ระ ถิ สัต ถา เท วะ มะ นุส สา นัง พุท โธ ภะ คะ วา ติ

สวาก ขา โต ภะ คะ วา ตา ธัม โม สัน ทิฏ ฐิ โก อะ กา ลิ โก
เอ หิ ปัส สิ โก โอ ปะ นะ ยิ โก ปัจ จัต ตัง เว ทิ ตัพ โพ วิญ ญู หี ติ

สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
อุ ชุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
ญา ยะ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
ยะ ทิ ทัง จัต ตา ริ ปุ ริ สะ ยุ คา นิ อัฏ ฐะ ปุ ริ สะ ปุค คะ ลา
เอสะ ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
อา หุ เนย โย ปา หุ เนย โย ทัก ขิ เณย โย อัญ ชะ ลี กะ ระ ณี โย
อะ นุต ตะ รัง ปุญ ญัก เขต ตัง โล กัส สา ติ

อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด การสวดมนต์แบบตั้งใจ จิตใจจดจ่ออยู่กับ บทสวดมนต์ ทำให้หยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆ เมื่อจิตใจสงบก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วนอนหลับสบาย สวดมนต์แล้วจิตใจจะสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ช่วยให้นอนหลับง่าย

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ฝึกความอดทน ยิ่งสวดมนต์บ่อย ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดมนต์แล้ว มีเสน่ห์ การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดมนต์ มีความสุข เมื่อใจมีความสุข ย่อมแสดงออกมาทางกาย ผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบ

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตา การแผ่เมตตา หลังการสวดมนต์ ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ช่วยกำจัดความโกรธในใจ ให้ลดน้อยลง เมื่อจิตใจปราศจากความโกรธ มีแต่ความสุข ก็จะให้อภัยซึ่งกัน และ กัน

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

บทสวดมนต์ก่อนนอน
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org