สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา

สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา สำหรับเราชาวพุทธ พระคาถาชินบัญชร ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ถือเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากสวดคาถานี้เป็นประจำ จะช่วยให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ช่วยขจัดคุณไสย มนต์ดำ บางคนสวดแล้วขอพรก็ได้สมดังปราถนา และเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วได้แผ่เมตตาด้วย ก็จะช่วยให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้น เนื่องจากได้แผ่ผลบุญ แผ่กุศลจากการสวดมนต์ ให้กับผู้มีพระคุณ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร และสัตว์ทั้งหลายด้วย โดยผู้ที่จะเริ่ม สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา ควรทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สดชื่น แล้วจึงเริ่มสวดมนต์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง  อะภิปูชะยามิ
อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ
อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง   อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา   พุทธัง   ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม  ธัมมัง   นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สังฆัง   นะมามิ (กราบ)

บทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

ตั้งนโม ๓ จบ แล้วสวดมนต์ดังนี้

ชะยาสะนาคะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
จะตุสัจจา  สะภังระสัง  เย ปิวิงสุ  นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะราหุลา
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง  วามะ  โสตะเก

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน     โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ

เสสาสีติ  มะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา
เอตาสีติ  มะหาเถรา   ชิตะวันโต  ชิโนระสา
ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

ชินาณา  วะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตา  ทิสัญชาตา  พาหิรัช  ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ    อะนันตะ  ชินะเตชะสา
วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระ  มัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล
สะทาปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะกา

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ

คำแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

บทสรุป สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา

เมื่อสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาแล้ว ถ้ามีเวลาควรนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบพร้อมรับวันใหม่ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติตลอดทั้งวัน และ อย่าลืม สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อช่วยให้ครายความกังวล ช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน ขอผลบุญจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ