บทแผ่เมตตาให้ศัตรู ลดความอาฆาตพญาบาท

บทแผ่เมตตาให้ศัตรู เพื่อลดความอาฆาตพญาบาท เจ้ากรรมนายเวร บางครั้งก็มาในรูปแบบของศัตรู คอยติดตามปองร้าย คอยแทงข้างหลัง เราตลอดเวลา การแผ่เมตตาให้ศัตรู เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู เมื่อเราสวดมนต์ทุกวัน จิตใจของเราจะดี มีความเมตตามากขึ้น เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู จะทำให้เรามีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะกับศัตรูได้ ก่อนสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้ศัตรู เราควรสวดมนต์ด้วยบทสวดมนต์ประจำวัน แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ แล้วนั่งสมาธิ และ แผ่เมตตาให้ศัตรู ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

บทแผ่เมตตาให้ศัตรู

ก่อนสวดมนต์ ควรทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สดชื่น แล้วจึงเริ่มสวดมนต์ ด้วยบทสวดมนต์ดังต่อไปนี้

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวด สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา   สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌาโหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานังปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล บทแผ่เมตตาให้ศัตรู

อิทังเม มาตาปิตูนังโหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ บิดา-มารดา ของข้าพเจ้า ขอให้บิดา-มารดา ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเมญาตีนังโหตุ สุขิตาโหนตุญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติ ทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทังเมคุรูปัชฌา ยาจริยานัง โหตุสุขิตาโหนตุ คุรูปัชฌา ยาจริยา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพ เจ้ามีความสุข

อิทังสัพพะเทวะตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเปตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิทังสัพพะเวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้สัตว์ ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ทั่วหน้า กันเทอญ

บทสรุป บทแผ่เมตตาให้ศัตรู

หลังจากสวดมนต์แล้ว เราควรแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง และ แผ่เมตตาให้ศัตรู หรือเจ้ากรรมนายเวร เพื่อลดความอาฆาตพญาบาท และช่วยให้จิตใจเราเป็นสุข การไม่จองเวรซึ่งกันและกันได้นั้น ย่อมส่งผลให้ชีวิตราบรื่นขึ้น ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาปองร้าย ขอให้ทุกท่านมีเมตตาต่อกัน เพื่อความสุขและความเจริญของท่านเอง