บทสวดพาหุงแบบย่อ + บทสวดพาหุง #ฉบับสมบูรณ์ (2562)

หลายคนไม่มีเวลาสวดมนต์บทยาวๆ ต้องการสวดมนต์แบบย่อ บทสวดมนต์แบบย่อ ที่ได้รวบรวมไว้โดย monkatha.com ที่จะแนะนำคือ บทสวดพาหุงแบบย่อ หรือ บทสวดมนต์ หัวใจพาหุง  ช่วยให้ท่านสวดมนต์ได้อย่างกระทัดรัด ใช้เวลาสวดมนต์น้อย แต่ถ้าท่านมีเวลามากพอที่จะสวดมนต์ฉบับเต็มได้ ขอให้ท่านเลือกสวดมนต์ฉบับเต็ม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อท่านเป็นอย่างมาก เราจึงขอฝาก บทสวดมนต์พาหุงแบบย่อ และ บทสวดมนต์พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์ ให้ท่านได้สวดท่องดังนี้

บทสวดพาหุงแบบย่อ หรือ หัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

บทสวดพาหุงแบบย่อ ย่อให้สั้น สำหรับคนที่ไม่มีเวลา สามารถสวดได้วันละหลายๆจบ เพื่อระลึกถึงพระพุทธศาสนา

https://youtu.be/0TED0oYE-Ls

ขอบคุณ วีดีโอ บทสวดพาหุงแบบย่อ จากช่องยูทูป : namo putaya

อานิสงส์ของ บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากาฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไม่เคยแพ้ทัพ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ไม่เคยแพ้ทัพ พระชัยหลังช้างของ ร.๑ นั้นมาจากบทพาหุงมหากาฯ ผู้ใดสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากาฯ เป็นประจำทุก ๆ วัน แล้ว มีแต่ชัยชนะ ทุกประการ เรียนหนังสือ ก็เกิด ปัญญา มีแต่ความเก่งกล้าสามารถ ผู้ใดสวดทุกเช้าค่ำ คิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคล จะสมความปรารถนา ทุกประการ

บทสวดพาหุง ฉบับสมบูรณ์

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสาวุ ธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะ มะ ภิยุชฌิตะ สัพพะ รัตติง
โฆรัม ปะนา ฬะ วะ กะ มัก ขะ มะ ถัทธะ ยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเต ชะ สา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬา คิริง คะ ชะ วะ รัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิ จัก กะ มะ สะ นี วะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติ หัตถะ สุทา รุณันตัง
ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมา ละวันตัง
อิทธี ภิสัง ขะ ตะ มะ โน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวา นะ กัฏฐะ มุทะ รัง อิวะ คัพ ภินียา
จิญจายะ ทุฏ ฐะ วะ จะ นัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โส มะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจ จะ กา วาทะเก ตุง
วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอัน ธะภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโท ปะนัน ทะภุ ชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิ สุทธิชุติ มิทธิ พะกา ภิธานัง
ญาณา คะ เท นะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะ ชะ ยะ มัง คะ ละ อัฉฐะ คาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดพาหุงแปล

พระจอมมุนี ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี เป็นต้น,ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนี ทรงชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทนมีความพิลึกน่ากลัวกว่าพญามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนี ทรงชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี ที่ตกมันและแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนี ทรงใช้ฤทธิ์ทางใจชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือฉกรรจ์ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของนางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีที่งดงาม คือ ความสงบพระทัยในท่ามกลางมหาชน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอดมีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริงมีใจคิดแต่จะยกตนข่ม, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิ้นฤทธิ์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกอสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรึงรัดไว้ด้วยเทศนาญาณวิธี, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

หลายคนอาจสงสัยว่านั่งสวดมนต์นานๆ ดีอย่างไร สวดพาหุงดีอย่างไร เราจึงรวบรวมอานิสงค์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้

Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

อานิสงของการสวดมนต์ บทสวดพาหุง และ บทสวดพาหุงแบบย่อ

ผู้ที่สวดมนต์บทสวดพาหุงด้วยความตั้งใจจริง และสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์ บทสวดพาหุง และ บทสวดพาหุงแบบย่อ ช่วยให้สุขภาพดี การสวดมนต์ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

การสวดมนต์ช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ฝึกความอดทน ยิ่งสวดมนต์บ่อย ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ บทสวดพาหุง และ บทสวดพาหุงแบบย่อ แล้วแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีสติและสมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

บทสวดพาหุงแบบย่อ
ขอบคุณรูป บทสวดพาหุงแบบย่อ จาก https://thai.tourismthailand.org