15 บทสวดชินบัญชร เสริมโชคลาภ เพิ่มบารมี พระคุ้มครอง เป็นเกราะป้องกันอันตราย

15 บทสวดชินบัญชร ฉบับปรับปรุงโดย #สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

บทสวดชินบัญชร ฉบับปรับปรุง โดย #สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง โฆสิตาราม
เป็น บทสวดมนต์ ที่คนนิยมสวดมาก บทหนึ่ง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของ คาถาชินบัญชร ที่เชื่อกันว่า สวดแล้วจะแคล้วคลาด ป้องกันภัยต่างๆ นานา เป็นเกราะป้องกันอันตราย ด้วยเนื้อหาของ บทสวดชินบัญชร เป็นการกล่าวอัญเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ มาประทับที่ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พร้อมทั้งอัญเชิญ พระอรหันต์ทั้ง 80 องค์ มาประทับที่ร่างกายด้วย ก่อนสวดมนต์
บทสวดชินบัญชร ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดท่องคาถา ดังนี้

https://youtu.be/QjtqpsYDPbc

บทสวดชินบัญชร mp3

บทสวดชินบัญชร ๑ จบ ฉบับเต็ม พร้อมด้วย คำแผ่เมตตา หลังจากสวด พระคาถา บทสวดชินบัญชร โดยสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การสวด พระคาถาชินบัญชร มี อานุภาพ มาก สวดเป็นประจำ ทุกวัน จะทำให้ จิตใจสงบ เป็นสุข มีมงคล แก่ชีวิต การงาน  แคล้วคลาด จากเภทภัย ต่างๆ

ขอบคุณวีดีโอ บทสวดชินบัญชร จาก ยูทูป ช่อง : Buddhist 101

บทสวดชินบัญชร

ปุต ตะ กา โม ละ เภ ปุต ตัง ธะ นะ กา โม ละ เภ ธะ นัง 
อัต ถิ กา เย กา ยะ ญา ยะ เท วา นัง ปิ ยะ ตัง สุต ตะ วา 
อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา ยะ มะ รา ชา โน ท้าว เวส สุ วัณ โณ 
มรณัง สุ ขัง อะ ระ หัง สุ คะ โต นะ โม พุท ธา ยะ

1. ชะ ยา สะ นา กะ ตา พุทธา              เชตวา มา รัง สะ วา หะ นัง 
    จะ ตุ สัจ จา สะ ภัง ระ สัง                  เย ปิ วิง สุ นะ รา สะ ภา.

2. ตัณ หัง กะ รา ทะ โย พุทธา            อัฏ ฐะ วี สะ ติ นา ยะ กา 
    สัพ เพ ปะ ติฏ ฐิตา มัย หัง               มัต ถะ เก เต มุ นิส สะ รา.

3. สี เส ปะ ติฏ ฐิ โต มัย หัง                  พุทโธ ธัมโม ทะ วิ โล จะ เน 
     สังโฆ ปะ ติฏ ฐิ โต มัย หัง                อุเร สัพพะ คุณา กะโร.

4. หะ ทะ เย เม อะ นุ รุท โธ                  สา รี ปุต โต จะ ทัก ขิ เณ
     โกณ ฑัญ โญ ปิฏ ฐิ ภา คัส มิง        โมค คัล ลา โน จะ วา มะ เก. 

5. ทัก ขิ เณ ส ะวะ เน มัย หัง               อา สุง อา นัน ทะ รา หุ โล
    กัส สะ โป จะ มะ หา นา โม               อุ ภา สุง วา มะ โส ตะ เก.

6. เก สัน เต ปิฏ ฐิ ภา คัส มิง               สุ ริ โย วะ ปะ ภัง กะ โร
     นิ สิน โน สิ ริ สัม ปัน โน                  โส ภิ โต มุ นิ ปุง คะ โว

7. กุ มา ระ กัสสโป เถ โร                     มะ เห สี จิต ตะ วา ทะ โก
    โส มัย หัง วะ ทะ เน นิจ จัง              ปะ ติฏ ฐา สิ คุ ณา กะ โร.

8. ปุณ โณ อัง คุ ลิ มา โร จะ               อุ ปา ลี นัน ทะ สี วะ ลี
     เถ รา ปัญ จะ อิ เม ชา ตา               นะ ลา เต ติ ละ กา มะ มะ.

9. เส สา สี ติ มะ หา เถ รา                   วิ ชิ ตา ชิ นะ สา วะ กา
     เอ เต สี ติ มะ หา เถ รา                   ชิ ตะ วัน โต ชิ โน ระ สา
     ชะ ลัน ตา สี ละ เต เช นะ               อัง คะ มัง เค สุ สัณ ฐิ ตา.

10. ระ ตะ นัง ปุ ระ โต อา สิ                ทัก ขิ เณ เมต ตะ สุต ตะ กัง
       ธะ ชัค คัง ปัจ ฉะ โต อา สิ            วา เม อัง คุ ลิ มา ละ กัง

11. ขัน ธะ โม ระ ปะ ริต ตัญ จะ           อา ฏา นา ฏิ ยะ สุต ตะ กัง
      อา กา เส ฉะ ทะ นัง อา สิ               เส สา ปา กา ระ สัณ ฐิ ตา

12. ชิ นา นา นา วะ ระ สัง ยุต ตา        สัต ตัป ปา กา ระ ลัง กะ ตา
       วา ตะ ปิต ตา ทะ สัญ ชา ตา         พา หิ รัช ฌัต ตุ ปัท ทะ วา.

13. อะ เส สา วิ นะ ยัง ยัน ตุ                 อะ นัน ตะ ชิ นะ เต ชะ สา
       วะ สะ โต เม สะ กิจ เจ นะ              สะ ทา สัม พุทธะ ปัญ ชะ เร.

14. ชิ นะ ปัญ ชะ ระ มัช ฌัมหิ             วิ หะ รัน ตัง มะ ฮี ตะ เล
       สะ ทา ปา เลน ตุ มัง สัพ เพ           เต มะ หา ปุ ริ สา สะ ภา.

15. อิจ เจ วะ มัน โต                              สุ คุต โต สุ รัก โข
      ชิ นา นุ ภา เว นะ                             ชิ ตุ ปัท ทะ โว
      ธัม มา นุ ภา เว นะ                           ชิ ตา ริ สัง โฆ
      สัง ฆา นุ ภา เว นะ                           ชิ ตัน ตะ รา โย
     สัท ธัม มา นุ ภา วะ ปา ลิ โต            จะ รา มิ ชิ นะ ปัญ ชะ เร ติ.

บทสวดชินบัญชร แปล

1. พระพุทธเจ้า และ พระนราสภา ทั้ง หลาย ผู้ ประ ทับ นั่ง แล้ว บน ชัยบัลลังก์ 
ทรง พิ ชิต พระ ยา มา รา ธิราช ผู้ พรั่ง พร้อม ด้วย เสนา ราชพาหนะ แล้ว เสวย อมตรส คือ
อริยะ สัจธรรม ทั้ง สี่ ประการ เป็น ผู้ นำ สรรพสัตว์ ให้ ข้าม พ้น จาก กิเลส และ กองทุกข์ 

2. มี ๒๘ พระองค์ คือ พระ ผู้ ทรง พระ นาม ว่า ตัณหังกร เป็นต้น พระพุทธเจ้า ผู้ จอมมุนี ทั้ง หมด นั้น

3. ข้า พระพุทธเจ้า ขอ อัญ เชิญ มา ประดิษฐาน เหนือ เศียร เกล้า
    องค์ สมเด็จ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ประดิษฐาน อยู่ บน ศีรษะ
    พระธรรม อยู่ ที่ ดวงตา ทั้ง สอง 
    พระสงฆ์ ผู้ เป็น อากร บ่อ เกิด แห่ง สรรพคุณ อยู่ ที่ อก 

4. พระอนุรุทธะ อยู่ ที่ ใจ พระสารีบุตร อยู่ เบื้อง ขวา
    พระโมคคัลลาน์ อยู่ เบื้อง ซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะ อยู่ เบื้อง หลัง 

5. พระอานนท์ กับ พระราหุล อยู่ หู ขวา
    พระกัสสะปะ กับ พระมหานามะ อยู่ ที่ หู ซ้าย 

6. มุ นี ผู้ ประเสริฐ คือ พระโสภิตะ ผู้ สมบูรณ์ ด้วย สิริ ดัง พระอาทิตย์ ส่องแสง
    อยู่ ที่ ทุก เส้นขน ตลอด ร่าง ทั้ง ข้าง หน้า และ ข้าง หลัง 

7. พระเถระกุมาระกัสสะปะ ผู้ แสวงบุญ ทรงคุณ อัน วิเศษ 
    มี วาทะ อันวิจิตร ไพเราะ อยู่ ปาก เป็น ประจำ 

8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และ พระสีวะลี 
     พระเถระ ทั้ง ๕ นี้ จง ปรากฏ เกิด เป็น กระแจะ จุณเจิม ที่ หน้า ผาก 

9. ส่วน พระอสีติมหาเถระ ที่เหลือ ผู้ มีชัย และ เป็น พระโอรส
    เป็น พระสาวก ของ พระพุทธเจ้า ผู้ ทรงชัย แต่ ละ องค์ ล้วน 
    รุ่งเรือง ไพโรจน์ ด้วย เดช แห่ง ศีล ให้ ดำรง อยู่ ทั่ว อวัยวะ น้อย ใหญ่ 

10. พระรัตนสูตร อยู่ เบื้อง หน้า พระเมตตาสูตร อยู่ เบื้อง ขวา
       พระอังคุลิมาลปริตร อยู่ เบื้อง ซ้าย พระ ธชัคคะสูตร อยู่ เบื้อง หลัง 

11. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และ พระอาฏานาฏิยสูตร 
      เป็น เครื่อง กางกั้น ดุจ หลังคา อยู่ บน นภากาศ 

12. อนึ่ง พระชินเจ้า ทั้ง หลาย นอก จาก ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว นี้ 
      ผู้ ประกอบ พร้อม ด้วย กำลัง นานา ชนิด มี ศีลาทิคุณ อัน มั่น คง
      สัตตะปราการ เป็น อาภรณ์ มา ตั้ง ล้อม เป็น กำแพง คุ้มครอง เจ็ด ชั้น

13. ด้วย เดชานุภาพ แห่ง พระอนันตชินเจ้า ไม่ ว่า จะ ทำ กิจการ ใด ๆ 
      เมื่อ ข้าพระพุทธเจ้า เข้า อาศัย อยู่ ใน พระบัญชร แวดวง กรง ล้อม 
      แห่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอ โรค อุปัทวะ ทุกข์ ทั้ง ภาย นอก และ ภาย ใน 
      อัน เกิด แต่ โรค ร้าย คือ โรคลม และ โรค ดี เป็นต้น 
      เป็น สมุฏฐาน จง กำจัด ให้ พินาศ ไป อย่า ได้ เหลือ 

14. ขอ พระมหาบุรุษ ผู้ ทรง พระคุณ อัน ล้ำเลิศ ทั้ง ปวง นั้น 
       จง อภิบาล ข้า พระพุทธเจ้า ผู้ อยู่ ใน ภาคพื้น ท่าม กลาง พระชินบัญชร 
       ข้าพระพุทธเจ้า ได้ รับ การ คุ้มครอง ปกปัก รักษา ภาย ใน เป็น อัน ดี ฉะ นี้ แล 

15. ข้าพระพุทธเจ้า ได้ รับ การ อภิบาล ด้วย คุณา นุภาพ แห่ง สัทธรรม 
      จึง ชนะ เสีย ได้ ซึ่ง อุปัทว อันตราย ใด ๆ ด้วย อานุภาพ แห่ง พระชินะ พุทธเจ้า 
      ชนะ ข้า ศึก ศัตรู ด้วย อานุภาพ แห่ง พระธรรม ชนะ อันตราย ทั้ง ปวง ด้วย อานุภาพ 
      แห่ง พระสงฆ์ ขอ ข้าพระพุทธเจ้า จง ได้ ปฏิบัติ และ รักษา ดำเนิน ไป โดย สวัสดี เป็น นิจนิรันดร เทอญ ฯ 

บทสวดชินบัญชร แบบย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (สวด 10 จบ)

 

บทสวดชินบัญชร ดีอย่างไร?

ผู้ที่สวดมนต์ บทสวดชินบัญชร ด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ ผลบุญ จากการ สวดมนต์
บทสวดชินบัญชร ดังนี้

บทสวดชินบัญชรช่วยให้ สุขภาพ ดี การสวดมนต์ ช่วยฝึก ลมหายใจ ช่วยให้ปอด ได้ทำงาน อย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงาน เต็มที่ เลือดลม ก็เดินสะดวก ร่างกาย สดชื่น กระปรี้กระเปร่า

บทสวดชินบัญชรช่วยให้ ผ่อนคลาย ความเครียด การ สวดมนต์ แบบตั้งใจ จิตใจจดจ่อ อยู่กับ บทสวดมนต์ ทำให้หยุดคิดเรื่องเครียดต่าง ๆ เมื่อจิตใจสงบ ก็จะช่วย ผ่อนคลายความเครียด ได้

สวดมนต์ คาถาชินบัญชร แล้ว แคล้วคลาด ปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวด คาถาชินบัญชร เป็นประจำ จะมีสติ และ สมาธิ ดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถ เอาตัวรอด ได้ ด้วยสติ และ ผลบุญ จากการสวดมนต์

บทสวดชินบัญชรช่วยเพิ่ม บุญบารมี ในขณะ สวดมนต์ จิตใจ ปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้ จะช่วยให้ บรรลุผล ตามที่เรา ต้องการ ได้

สวดมนต์ บทสวดชินบัญชร ช่วยให้ จิตสงบ ตั้งมั่น เป็นสมาธิ สามารถ ทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิ ที่ดีขึ้น

สวดมนต์ก่อนนอน แล้ว นอนหลับ สบาย สวดมนต์ ชินบัญชร แล้วจิตใจ จะสงบ ไม่คิด ฟุ้งซ่าน ช่วยให้ นอนหลับง่าย

การสวดมนต์ บทสวดชินบัญชร ช่วยเพิ่ม ความอดทน การ สวดมนต์ชินบัญชร ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้ สวดมนต์ ชินบัญชร จะนั่งอยู่กับที่ เป็นเวลานาน ทำให้ ฝึกความอดทน ยิ่ง สวดมนต์ บ่อย ความอดทน ก็จะมีมาก ยิ่งขึ้น

1 thought on “15 บทสวดชินบัญชร เสริมโชคลาภ เพิ่มบารมี พระคุ้มครอง เป็นเกราะป้องกันอันตราย”

Comments are closed.