ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก 12 ดอก หรือ 110 ดอก? (2563)

ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก วิธีไหว้พระพรหมที่ถูกต้อง โดยทั่วไปใช้ ธูป 12 ดอก โดยไหว้พระพักตร์ ละ 3 ดอก หรือ ใช้ธูป 110 ดอก สามารถไหว้ได้ทั้งสองวิธี โดยมีวิธีการ ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก ที่ถูกต้องควรปฎิบัติ ดังนี้

ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก & บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระพรหม ให้ได้ผล (2563)

วิธีไหว้พระพรหมโดยใช้ธูป 12 ดอก

  • เริ่มไหว้ที่ด้านหน้า พระพักตร์ แรก

ด้วยธูป 3 ดอก และพวงมาลัย 1 พวง

  • แล้วเดินวนไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สอง

ด้วยธูป 3 ดอก และพวงมาลัย 1 พวง

  • เดินวนต่อไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สาม

ด้วยธูป 3 ดอก และพวงมาลัย 1 พวง

  • เดินวงไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สี่

ด้วยธูป 3 ดอก และพวงมาลัย 1 พวง

วิธีไหว้พระพรหมโดยใช้ธูป 110 กี่ดอก

  • เริ่มไหว้ที่ด้านหน้า พระพักตร์ แรก ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงาน

ด้วยธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

  • แล้วเดินวนไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สอง ขอพรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์

ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

  • เดินวนต่อไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สาม ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต

ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

  • เดินวงไปทางขวามือของเรา ไหว้พระพักตร์ที่สี่ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

องค์พระพรหมท่านมี 4 พระพักตร์ การบูชาพระพรหมก็ควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พระพักตร์
เริ่มจาก พระพักตร์แรก แล้ว เดินเวียนไปทางขวามือของเรา จนไปถึงพระพักตร์ สุดท้าย
โดยการไหว้แต่ละพระพักตร์ ควรจะกล่าว บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระพรหม ด้วยดังนี้

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระพรหม (เลือกสวดบทใดก็ได้)

ขอบคุณวีดีโอ ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก จากยูทูปช่อง : BTS.

โอม ปะ ระ เม สะ นะ มัส กา รัม     อง กา ระ นิส สะ วะ รัง พรหม เรส สะ ยัม 
ภู ปัส สะ วะ วิษ ณุ ไว ยะ ทา นะ โม โท ติ ลูก ปัม ทะ ระ มา ยิก ยา นัง 
ยะ ไว ยะ ลา คะ มุ ลัม สะ ทา นัน ตะ ระ วิ มุ สะ ติ นัน นะ มัต เต 
นะ มัต เตร จะ อะ กา รัง ตโถ วา จะ เอ ตา มา ตา ระ ยัต ตะ มัน ตะ รา มา 
กัต ถะ นา รัม ลา จะ สะ ระ วะ ปะ ติ ตัม สัม โภ พะ กล โล ทิ วะ ทิ ยัม มะ ตัม ยะ (หนึ่งจบ)

โอม จะ ตุ ระ มุ ขา ยะ  วิท มะ เห  หัมษา  รุ ทา ยะ   ธี มะ หิ   ตัน โน   พรหมมา   ประ โจ ทะ ยาต (หนึ่งจบ)

โองการ พินธุ นาถัง อุป ปัน นัง พรหมมา สะ หะ ปะ ติ น ามะ อาทิกัปเป
สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมังทิสะวา นะโม พุทธายะ วัน ทะ นัง ฯ

โอม พรหมมะเณ ยะ นะ มะ โองการ พินทุ นาถังอุปปันนาถัง สุ อา คะ โต
ปัญจะปะทุมมัง พรหมมา สะหัม ปะติ นามัง ทิสสะวา นะโม พุทธายะ วัน ทา นัง

โอม พระพรหมมา ปฏิพา หายะ ทุติยัมปิ พระ พรหมมา ปฏิพา หายะ ตะติยัมปิ
พระ พรหมมา ปฏิพาหายะ

พรหมมาจิตตัง ปิ ยัง มะ มะ นะชาลีติ นะ มะ พะ ทะ นะ มะ อะ อุ เม กะ อะ อุ

ปิโย เทวะ มะนุสสานัง ปิโย พรหมมา นะมุต ตะมัง ปิโย นาคะ สุปัน ณา นัง ปินิน ทะ ริยัง นะ มา มิ หัง

เคล็ดลับการ ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก นั้นยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับ

คือ การไหว้พระพรหม ไม่ควรไปไหว้ในวันพระ เนื่องจากท่านจะไม่มาประทับที่ศาล การขอพรที่ได้ผล
ควรเว้นการขอพรในวันพระ จะทำให้พรสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org