สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา

5 บท สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา เมื่อเราสวดมนต์ก่อนนอนแล้ว จิตใจเรามีความสุข เราควรแผ่เมตตาให้ผู้อื่น เพื่อแบ่งปันความสุข แผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศล ความปรารถนาดี ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เจ้ากรรมนายเวร และสัตว์โลกทั้งหลาย ให้มีความสุข ผู้ที่ได้รับผลบุญจาก การสวดแผ่เมตตา นั้นย่อมมีความสุข ลดละความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท การแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร หรือ ศัตรู จะช่วยลดความเคียดแค้น ความอาฆาตพยาบาท ให้น้อยลง ผู้ที่ สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา เป็นประจำ ย่อมมีเมตตามหานิยม และ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา 

1. บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

2. บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

3. บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

4. บทสวดมนต์พาหุง

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุณันตัง          ธาวันติโย ชะนะปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวามุนินโท            ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวามุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจังวิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง
ญาณาคะเท นะวิธินา ชิตะวามุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

5. สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา       สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ       จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา ดีอย่างไร ?

การสวดมนต์ก่อนนอน และแผ่เมตตา ช่วยให้จิตใจสงบ นอนหลับสบาย ได้บุญ เสริมบารมี ผู้คนรักใคร่ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตา

บทสวดมนต์ ก่อนนอน แผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล และขออโหสิกรรม เสริมบารมีแก่ตนเอง

วีดีโอจาก : ดวง รีวิว