สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาสั้น ๆ

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาสั้น ๆ สำหรับคนที่มีเวลาน้อย ต้องการ สวดมนต์ก่อนนอน ด้วย บทสวดมนต์สั้นๆ เพื่อ เสริมบุญ บารมี ศิริมงคล เมตตามหานิยม ถึงจะเป็น บทสวดมนต์สั้นๆ แต่ถ้าท่านตั้งใจสวด ด้วยจิตที่ศรัทธาแล้ว ท่านย่อมได้อานิสงส์ ผลบุญ จากการสวดมนต์ เราขอแนะนำ ให้ สวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ดังนี้

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาสั้น ๆ พร้อมคำแปล

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ ฯ (กราบ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้า อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัส สามิ ฯ (กราบ)

พระธรรม เป็นธรรมที่ พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้า นมัสการพระธรรม

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ   สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

พระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้า นอบน้อมพระสงฆ์

บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วย พระองค์เอง โดยชอบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วย พระองค์เอง โดยชอบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วย พระองค์เอง โดยชอบ

มงคลจักรวาฬน้อย

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมา นุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมทั้งปวง

สัพพะสังฆา นุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง ระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

จะตุราสี ติสะหัสสะธัม มักขันธา นุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมขันธ์ แปดหมื่นสี่พัน

ปิฏะกัตตะยา นุภาเวนะ ชินะสาวะกา นุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่ง พระสาวกของพระชินเจ้า

สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา

สรรพโรคทั้งหลาย ของท่าน สรรพภัยทั้งหลาย ของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

สรรพอันตรายทั้งหลาย ของท่าน สรรพอุปัทวะทั้งหลาย ของท่าน

สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา

สรรพนิมิตร้ายทั้งหลาย ของท่าน สรรพอวมงคลทั้งหลาย ของท่าน

วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก

จงพินาศไป ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญศิริ

ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก

ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

ทุกข์โรคภัย และ เวรทั้งหลาย ความโศกศัตรู และ อุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา

ทั้งอันตรายทั้งหลาย เป็นอเนก จงพินาศไป ด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

ความชำนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

ศิริอายุ และ วรรณะ โภคะความเจริญ และ ความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

อายุยืนร้อยปี และ ความสำเร็จกิจ ในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่าน ในกาลทุกเมื่อเทอญ.

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพะยา ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสรุป สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาสั้น ๆ

บท สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาสั้น ๆ ที่ได้แนะนำแล้วนั้น ใช้เวลาสวดเพียงไม่กี่นาที แต่ได้ผลดี ช่วยปัดเป่าโรคภัย และอันตรายทั้งปวง และ ยังช่วยให้ ผู้สวด เจริญด้วยทรัพย์ ขอผลบุญ จงบังเกิดมี แด่ท่านผู้ สวดมนต์ ปฎิบัติธรรม ฯ

เรื่องที่เกียวข้อง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา

5 บท สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา เมื่อเราสวดมนต์ก่อนนอนแล้ว จิตใจเรามีความสุข เราควรแผ่เมตตาให้ผู้อื่น เพื่อแบ่งปันความสุข แผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศล ความปรารถนาดี ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เจ้ากรรมนายเวร และสัตว์โลกทั้งหลาย ให้มีความสุข ผู้ที่ได้รับผลบุญจาก การสวดแผ่เมตตา นั้นย่อมมีความสุข ลดละความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท การแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร หรือ ศัตรู จะช่วยลดความเคียดแค้น ความอาฆาตพยาบาท ให้น้อยลง ผู้ที่ สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา เป็นประจำ ย่อมมีเมตตามหานิยม และ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา 

1. บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

2. บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

3. บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

4. บทสวดมนต์พาหุง

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุณันตัง          ธาวันติโย ชะนะปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวามุนินโท            ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวามุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจังวิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง
ญาณาคะเท นะวิธินา ชิตะวามุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

5. สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา       สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ       จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตา ดีอย่างไร ?

การสวดมนต์ก่อนนอน และแผ่เมตตา ช่วยให้จิตใจสงบ นอนหลับสบาย ได้บุญ เสริมบารมี ผู้คนรักใคร่ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตา

บทสวดมนต์ ก่อนนอน แผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล และขออโหสิกรรม เสริมบารมีแก่ตนเอง

วีดีโอจาก : ดวง รีวิว

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

บทสวดมนต์ สวดมนต์เช้า บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดชินบัญชร บทสวดพาหุง บทสวดอิติปิโส สวดมนต์อิติปิโส คาถาเรียกเงิน คาถาบูชาพระพิฆเนศ เรียบเรียงโดย http://monkatha.com