สวดมนต์ก่อนนอนชินบัญชรแผ่เมตตา

สวดมนต์ก่อนนอนชินบัญชรแผ่เมตตา บทสวดชินบัญชร เป็นบทสวด จากคัมภีร์โบราณ ที่ได้ดัดแปลง แต่งเติม ให้มีเอกลักษณ์ พิเศษ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ใช้สวดเสริมศิริมงคล เมตตามหานิยม เสริมโชคลาภ ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย ผมมีคนที่รู้จัก ท่านหนึ่ง เป็นคนที่ดวงดีมาก จับรางวัลปีใหม่ ของบริษัท จะได้รางวัลใหญ่ทุกปี และ ถูกลอตเตอรี่บ่อยมาก ผมได้แอบถามเคล็ดลับ จึงทราบมาว่า เขาได้ สวดมนต์ก่อนนอนชินบัญชรแผ่เมตตา เป็นประจำทุกวัน ท่านที่อยาก ดวงดีบ้าง ลองสวดดูนะครับ เผื่อจะโชคดีเหมือนเขาบ้างครับ

ตั้งนะโม 3 จบ

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สวดมนต์ก่อนนอนชินบัญชรแผ่เมตตา

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

  1. ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
   จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
  2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
   สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
  3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
   สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
  4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
   โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
  5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
   กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
  6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
   นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
  7. กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
  8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
   เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
  9. เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
   เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
   ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
  10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
   ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
  11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
   อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
  12. ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
   วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
  13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
   วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
  14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
   สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
  15. อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
   ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
   ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
   สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
   สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

คำแปล สวดมนต์ก่อนนอนชินบัญชรแผ่เมตตา

 1. พระพุทธเจ้า และ พระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
  ทรงพิชิต พระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรส คือ
  อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลส และ กองทุกข์
 2. มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
 3. ข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญมาประดิษฐาน เหนือเศียรเกล้า
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
  พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
  พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
 4. พระอนุรุทธะ อยู่ที่ใจ พระสารีบุตร อยู่เบื้องขวา
  พระโมคคัลลาน์ อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะ อยู่เบื้องหลัง
 5. พระอานนท์ กับ พระราหุล อยู่หูขวา
  พระกัสสะปะ กับ พระมหานามะ อยู่ที่หูซ้าย
 6. มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ ด้วยสิริดัง พระอาทิตย์ส่องแสง
  อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้า และ ข้างหลัง
 7. พระเถระกุมาระกัสสะปะ ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
  มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
 8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
  พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิด เป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
 9. ส่วนพระอสีติมหาเถระ ที่เหลือผู้มีชัย และ เป็นพระโอรส
  เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน
  รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
 10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา
  พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง
 11. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
  เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
 12. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
  ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
  สัตตะปราการเป็นอาภรณ์ มาตั้งล้อมเป็นกำแพง คุ้มครองเจ็ดชั้น
 13. ด้วยเดชานุภาพแห่ง พระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
  เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัย อยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
  แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ ทั้งภายนอก และ ภายใน
  อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
  เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศไป อย่าได้เหลือ
 14. ขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศ ทั้งปวงนั้น
  จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
  ข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการคุ้มครอง ปกปักรักษา ภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล
 15. ข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการอภิบาล ด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
  จึงชนะเสียได้ ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า
  ชนะข้าศึกศัตรู ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ
  แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญ ฯ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพะยา ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด