รวมบทสวดมนต์ต่างๆ สำหรับ สวดมนต์ประจำวัน และ สวดมนต์ก่อนนอน

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ สำหรับ สวดมนต์ประจำวัน และ สวดมนต์ก่อนนอน โดย บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่จะแนะนำในวันนี้เป็น บทสวดมนต์ ที่สวดง่าย และ เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดี เราได้ รวมบทสวดมนต์ต่างๆ ที่สวดแล้วดี มีสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว เช่น บทสวดมนต์อิติปิโส บทสวดพาหุง รวมถึง บทสวดแผ่เมตตา ขอให้ท่านตั้งใจ สวดมนต์ ภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส เผื่อผลบุญที่จะเกิดกับตัวท่าน ณ.บัดนี้เทอญ

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ สำหรับ สวดมนต์ประจำวัน

บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน ใช้สวดได้ทุกวัน ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ มีสติ ช่วยให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

1. บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)

2. บทสวดอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

3. บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

4. บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ   ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ

5. คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

6. บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

7. บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะ หัง สุ ขิ โต โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า มีความสุข

อะ หัง นิท ทุก โข โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก ความทุกข์

อะ หัง อะ เว โร โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากเวร

อะ หัง อัพ ยา ปัช โฌ โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรค อันตราย ทั้งปวง

สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ ห ะรา มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พันจาก ความทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ สำหรับ สวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับง่าย มีนิมิตฝันที่ดี

1. บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)

2. บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3. บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน 
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

4. บทสวดมนต์พาหุง

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุณันตัง          ธาวันติโย ชะนะปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวามุนินโท            ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวามุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจังวิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง
ญาณาคะเท นะวิธินา ชิตะวามุนินโท            ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

5. แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา       สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ       จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

บทสรุป รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

หลังจากที่ท่าน ได้สวดมนต์ ฉบับ รวมบทสวดมนต์ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ถ้าท่านพอจะมีเวลา ขอให้ท่าน ใช้เวลา 5-10 นาที
นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส เผื่อผลบุญที่จะเกิดกับตัวท่าน และครอบครัว เพิ่มพูนเป็นทวีคูณ ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรม มีจิตใจสงบ ร่มเย็น ด้วยผลบุญแห่ง พระพุทธคุณเทอญ.

สวดมนต์ก่อนนอน บทไหนดี ?

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ สำหรับ สวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับง่าย มีนิมิตฝันที่ดี ได้แก่ บทสวดบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์อิติปิโส บทสวดมนต์พาหุง และ บทสวดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์