มงคลจักรวาฬใหญ่

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬใหญ่ เป็น บทสวดมนต์ ที่ใช้สวดสะเดาะเคราะห์ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเงิน การงาน ความรัก ครอบครัว ดวงตก อกหัก โดนของ หน้าตาหมองคล้ำ ไม่มีสง่าราศรี ขอให้ท่านตั้งใจ สวดบท มงคลจักรวาฬใหญ่
จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ผ่อนเบาเป็นหาย ได้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ แบบครอบ จักรวาล เหมือนชื่อของ บทสวดมนต์นี้

บทสวด มงคลจักรวาฬใหญ่

สิริธิติมะติเตโช ชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณา ปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะ นิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

อะสีตยานุพยัญชะนา นุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลา นุภาเวนะ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ

เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตา

นุภาะเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ

อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ
ธัมมักขันธานุภาเวนะ

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ
อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ

สัพพัญญุตะญาณา นุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขา นุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา
วินัสสันตุ

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ

ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา
สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 

มงคลจักรวาฬใหญ่ แปล

ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหามุปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์  ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ  ผู้มีพระสิริ  พระขันติ  พระญาณ  พระเดช พระชัยสิทธิ์ (ความสำเร็จแห่งชัยชนะ) พระมหาหิทธิ (พระฤทธิ์อันยิ่งใหญ่) พระคุณอันยิ่งใหญ่  และ พระบุญญาธิการอันไม่สิ้นสุด  ผู้สามารถในอันห้ามเสียงซื่งสรรพอันตราย ด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ  ด้วยอานุภาพพระเกตุมาลา  ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี  ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่ง ศีล สมาธิ  ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระเดช  ด้วยอานุภาพ แห่งพระฤทธิ์  ด้วยอานุภาพ แห่งพระกำลัง  ด้วยอานุภาพ แห่งพระเญยยธรรม  (ธรรมที่ควรรู้)  ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมขันธ์ (หมวดแห่งพระธรรม) ๘ หมื่น ๔ พัน ด้วยอานุภาพ แห่งพระโลกุตรธรรม๙ ประการ ด้วยอานุภาพแห่ง อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่ง อภิญญา ๖ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่ง สัจจญาณ (พระญาณที่รู้แจ้งสัจจะ) ๔ ด้วยอานุภาพแห่ง พระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่ง พระสัพพัญญุตญาณ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระเมตตา  พระกรุณา  พระมุทิตา  พระอุเบกขา  ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย  ขอให้เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ (ความไม่สะบายกาย) โทมนัส (ความไม่สบายใจ) อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ทั้งปวงของท่าน  จงสลายไป  ขอให้เหล่าอันตรายทั้งปวง  จงมลายไป  สรรพความดำริทั้งหลายของท่าน  จงสำเร็จด้วยดี ความเป็นผู้มีอายุดยืน จงมีแด่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพียงด้วยความเป็นอยู่ถึง ๑๐๐ ปีทุกเมื่อ  ขอให้อารักขเทวดาทั้งหลาย  ผู้สถิตอยู่ในอากาศและภูเขาลำเนาไพร  ภูมิสถาน  แม่น้ำคงคามหาสมุทร  จงตามรักษาท่านทั้งหลาย  ทุกเมื่อเทอญ

ขอให้ทุกสิ่งในมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพดาทั้งมวล จงปกปักรักษาท่าน  ด้วยพุทธานุภาพ  ธัมมานุภาพ  และสังฆานุภาพ  ขอความสวัสดี จงมีแด่ท่านเมื่อ เทอญ

ได้มีการป้องกันความชั่วร้าย ของพวกนักษัตร ยักษ์ และภูตแล้ว ด้วยอำนาจพระปริตร จงกำจัดอุปัทวะทั้งหลาย ที่เกิดมีแต่นักษัตร ยักษ์ และภูตเหล่านั้นเสีย

ท่านที่ สวดมนต์ บท มงคลจักรวาฬใหญ่ เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้ผลบุญ ตามที่ บทสวดมนต์ ได้กล่าวไว้ ไม่มากก็น้อย บุญบารมี จะเกิดขึ้นได้และสำฤทธิ์ผลนั้น ต้องหมั่นสะสมบุญ หมั่น สวดมนต์ ทุกวัน สวดมนต์เช้า และ สวดมนต์ก่อนนอน แล้วนั่งสมาธิ จะเกิดผลดียิ่ง

มงคลจักรวาฬน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
จะตุราสี ติสะหัสสะธัมมักขันธา นุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยา นุภาเวนะ ชินะสาวะกา นุภาเวนะ
สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มงคลจักรวาฬ 8 ทิศ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อม ครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัส สานิ พุทธะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อม ครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานา เขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อม ครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้ว ทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อม ครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อานิสงส์ของการสวดมนต์ มงคลจักรวาฬใหญ่

สวดมนต์ช่วยให้ จิตสงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์ มงคลจักรวาฬใหญ่ ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

สวดมนต์ มงคลจักรวาฬใหญ่ แล้วมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา การแผ่เมตตา หลังการสวดมนต์ ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ช่วยกำจัดความโกรธในใจ ให้ลดน้อยลง เมื่อจิตใจปราศจากความโกรธ มีแต่ความสุข ก็จะให้อภัยซึ่งกัน และ กัน

สวดมนต์แล้ว มีเสน่ห์ การสวดมนต์ ทำให้จิตใจของผู้สวดมนต์ มีความสุข เมื่อใจมีความสุข ย่อมแสดงออกมาทางกาย ผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบ

มงคลจักรวาฬใหญ่
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org