บทสวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระด้วย บทสวดมนต์ ที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้สวดมนต์ ได้รับ อานิสงส์ของการสวดมนต์ มากมาย เช่น

อานิสงส์ที่เกิดกับสุขภาพร่างกาย จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

อานิสงส์ที่เกิดกับจิตใจ จิตใจสงบ มั่นคง ไม่หวั่นไหว แก้ไขปัญหาได้ดี

การสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ จะทำให้จิตใจของเราสงบ มีสมาธิ เกิดสติปัญญา เป็นมงคลในชีวิต

บทสวดมนต์ ที่จะแนะนำในวันนี้เป็น บทสวดมนต์ ที่นิยมสวดกันอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับใช้ สวดมนต์ตอนเช้า หรือ สวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะ คะ วา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สวากขาโต ภะ คะ วะ ตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ 1 ครั้ง)

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะ คะ วะ โต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะ ระ ณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะ ระ ณัง คัจฉามิฯ

พระพุทธคุณ หรือ บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะ คะ วา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชา จะระณะ สัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะ คะ วา ตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา หรือ บทสวดมนต์พาหุง

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง         ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานา ทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะ สัพพะ รัตติง           โฆรัมปะ นาฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬา คิริง คะ ชะ วะ รัง อะติมัตตะ ภูตัง            ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุ ณันตัง          ธาวันติโย ชะ นะ ปะ ถังคุลิมาละ วันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท            ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะ มุทะรัง อิวะ คัพภินียา        จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กาวา ทะเกตุง            วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะ ภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง           ปุตเตนะ เถระภุ ชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธู ปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 ตันเตชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุ ชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง           พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิ พะกา ภิธานัง
ญาณา คะเท นะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท            ตันเต ชะสา ภะ วะ ตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะ ชะยะมังคะละ อัฉฐะ คาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะ วิวิธานิ จุปัททะ วานิ                    โมกขัง สุขัง อะธิคะ เมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดมนต์ มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิ ตา ยะ สัพพะ ปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพ พา ปัต โต สัมโพธิ มุตตะมัง
เอ เต นะ สัจจะ วัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก ยา นัง นันทิวัฑ ฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัป ปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนัก ขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะ ณิ ธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะ วะ ตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตัวเอง

หลังจากสวดมนต์ด้วย บทสวดมนต์ ที่ถูกต้องแล้ว ควรแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจของเราอ่อนโยนขึ้น โดยแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน แล้วจึงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

อะ หัง สุ ขิ โต โห มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า มีความสุข 

อะ หัง นิท ทุก โข โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก ความทุกข์ 

อะ หัง อะ เว โร โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากเวร 

อะ หัง อัพ ยา ปัช โฌ โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรค อันตราย ทั้งปวง 

สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ ห ะรา มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พันจาก ความทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพ เพ สัต ตา                       สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะ เว รา โหน ตุ                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพ พะ ยา ปัช ฌา โหน ตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะ นี ฆา โหน ตุ                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุ ขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รัน ตุ    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

หลังจาก สวดมนต์เช้า หรือ สวดมนต์ก่อนนอน เสร็จแล้ว ควรนั่งสมาธิเจริญภาวะนา จะช่วยให้เกิดปัญญา ส่งผลต่อการเรียน จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และการทำงาน ในหน้าที่ต่างๆ จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คนที่เรียนหรือทำงานอย่างมีสติ และมีสมาธิ ย่อมได้ผลที่ดีกว่าเสมอ

บทสวดมนต์ ไหว้พระประจำวัน

ขอบคุณ วีดีโอ บทสวดมนต์ ยูทูปจากช่อง : Krittapas Nawirat

อานิสงส์ของการสวดมนต์ ด้วย บทสวดมนต์ ที่ถูกต้อง

ผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์ ช่วยให้สุขภาพดี การสวดมนต์ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด การสวดมนต์ แบบตั้งใจ จิตใจจดจ่ออยู่กับ บทสวดมนต์ ทำให้หยุดคิดเรื่องเครียดต่าง ๆ เมื่อจิตใจสงบก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้

การสวดมนต์ ช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ฝึกความอดทน ยิ่งสวดมนต์ บ่อย ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

สวดมนต์แล้วมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตา การแผ่เมตตา หลังการสวดมนต์ ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ช่วยกำจัดความโกรธในใจ ให้ลดน้อยลง เมื่อจิตใจปราศจากความโกรธ มีแต่ความสุข ก็จะให้อภัยซึ่งกันและกัน

สวดมนต์แล้ว มีเสน่ห์ การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดมนต์ มีความสุข เมื่อใจมีความสุข ย่อมแสดงออกมาทางกาย ผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบ

สวดมนต์ก่อนนอนแล้วนอนหลับสบาย สวดมนต์แล้วจิตใจจะสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ช่วยให้นอนหลับง่าย

สวดมนต์ด้วย บทสวดมนต์ ที่ถูกต้องแล้วแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีสติและสมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

บทสวดมนต์
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org