บทสวดมนต์ธรรมจักร (ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร)

บทสวดมนต์ธรรมจักร เป็นปฐมเทศนาของพระพุทธศาสนา ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เมื่อวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันเพ็ญเดือนอาฬห โดยได้แสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง 5
( วันเพ็ญ เดือน 8 ) ถือว่าเป็นวันที่สำคัญ คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก คือ ” ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ” 2. เกิดปฐมสาวกคนแรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ สดับพระธรรมเทศนา ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน 3. เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เกิดองค์พระรัตนตรัยครบโดยบริบูรณ์ ทั้ง 3 องค์ คือ 1. พุทธรัตนะ 2. ธรรมรัตนะ 3. สังฆรัตนะ ( พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ )

ขอบคุณ วีดีโอ บทสวดมนต์ธรรมจักร ยูทูป จากช่อง : ROONG168

” ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ” บทสวดแรกที่พระพุทธเจ้าเทศนา บทนี้เป็นเป็นบทสวดแรกที่พระพุทธเจ้า ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรก ( ปฐมเทศนา ) ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ( ปัจจุบันคือ ตำบลสารนาถ ) เมื่อวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันเพ็ญเดือนอาฬห โดยได้แสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งสาระที่สำคัญคือ ” อริยสัจ ” ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ คือ การปฏิบัติให้บรรลุในทางธรรมนั้น จะต้องใช้วิธีแบบ ” มัชฌิมปฏิปทา ” หมายถึง จะต้องดำเนินทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ทรงแนะนำให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามที่ได้ทรงกำหนดไว้ คือ ” มรรค 8 ” โดยจะต้องบำเพ็ญตนให้อยู่ในศีล สมาธิ และ ปัญญา อีกทั้งยังทรงแสดงความหมายของ ” หลักธรรมอริยสัจ 4 ” ซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ซึ่งหลักการของพระองค์ทรงปฏิเสธแบบที่นักบวชในสมัยนั้นนิยมปฏิบัติกันทั้ง 2 วิธี นั่นก็คือ การทรมานตนให้ลำบากเกินไป หรือ ปล่อยตนไปตามความใคร่ ซึ่งพระองค์ได้ทรงผ่านการทดลองมาแล้วทั้ง 2 วิธี แต่ก็หาใช่เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ไม่แต่อย่างใด และเมื่อการแสดงธรรมได้จบลง โกณฑัญญะได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบัน และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปล่งวาจาว่า ” อัญญาสิ วตโภ โฏณฑัญโญ ” แปลว่า โอ… โกณฑัญญะ ได้รู้แล้ว ได้สำเร็จแล้ว ” โกณฑัญญะก็ได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตด้วยดำรัสรับรองว่า ” จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด ” และพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพระนามให้ว่า ” อัญญาโกณฑัญญะ ” ดังนั้นวันนี้ ( วันเพ็ญ เดือน 8 ) จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญ คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก คือ ” ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ” 2. เกิดปฐมสาวกคนแรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ สดับพระธรรมเทศนา ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน 3. เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เกิดองค์พระรัตนตรัยครบโดยบริบูรณ์ ทั้ง 3 องค์ คือ 1. พุทธรัตนะ 2. ธรรมรัตนะ 3. สังฆรัตนะ ( พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ )

บทสวดมนต์ธรรมจักร

บทขัด ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 

อะนุต ตะรัง อะภิ สัมโพธิง สัมพุช ฌิตวา ตะถา คะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเท เสสิ ธัมมะ จักกัง อะนุต ตะรัง
สัมมะ เทวะ ปะวัต เตนโต โลเก อัปปะฏิ วัตติยัง
ยัตถาก ขาตา อุโภ อันตา ปะฏิ ปัตติ จะ มัฌิมา
จะตู สวา ริยะ สัจเจ สุ วิสุทธัง ญาณะ ทัสสะนัง
เทสิตัง ธัมมะ ราเช นะ สัมมา สัมโพธิ กิตตะนัง
นา เมนะ วิสสุตัง สุตตัง ธัมมะ จักกัปปะ วัตตะนัง
เวยยา กะระณะ ปาเฐนะ สังคี ตันตัม ภะ ณา มะ เส ฯ

บทสวดมนต์ธรรมจักร กัปปะวัตตะนะสูตร

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะ มะ ยัง ภะคะวา พาราณะ สิยัง วิ หะระติ อิสิปะตะเน
มิคะ ทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิ เย ภิกขู อามัน เตสิ ฯ

เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะ ชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ
กามะสุ ขัลลิกานุ โยโค หีโน คัมโม โปถุช ชะนิโก อะ นะ ริโย อะนัตถะ
สัญหิโต โย จายัง อัตตะ กิละมะ ถานุโยโค ทุกโข อะ นะ ริโย อะนัตถะ สัญหิโต ฯ 
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะ คัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเต นะ อะภิ สัมพุทธา
จักขุ กะระณี ญาณะ กะระณี อุปะ สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพ ธายะ นิพพา นายะ สังวัตตะติ ฯ 
กะ ตะ มา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิ สัมพุทธา จักขุกะระณี
ญาณะ กะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญา ยะ สัมโพธา ยะ นิพพานา ยะ สังวัตตะติ ฯ

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐัง คิโก มัคโค ฯ เสยยะ ถีทัง ฯ สัมมา ทิฏฐิ สัมมา สังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมา กัมมันโต สัมมา อาชีโว สัมมา วายาโม สัมมา สะติ สัมมา สะมาธิ ฯ (หยุด)

บทสวดมนต์ธรรมจักร (ต่อ)

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี 
ญาณะ กะระณี อุปะ สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพ ธายะ นิพพา นายะ สังวัตตะติ ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะ สัจจัง ฯ ชาติปิ 
ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะ-
นัสสุ ปายา สาปิ ทุกขา อัปปิ เยหิ สัมปะ โยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะ โยโค 
ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละ ภะ ติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิต เตนะ ปัญจุปา ทานัก ขันธา ทุกขา ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะ มุทะโย อะริยะ สัจจัง ฯ ยายัง
ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิรา คะสะหะคะตา ตัตระ ตัตรา ภินันทินี ฯ
เสยยะ ถีทัง ฯ กามะ ตัณหา ภะวะ ตัณหา วิภะวะ ตัณหา ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจัง ฯ โย ตัสสา เยวะ 
ตัณหายะ อะเส สะ วิราคะ นิโรโธ จาโค ปะฏิ นิสสัค โคมุตติ อะนา ละโย ฯ 
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจัง ฯ 
อะยะ เมวะ อะริโย อัฏฐัง คิโก มัคโค ฯ เสยยะ ถีทัง ฯ สัมมา ทิฏฐิ สัมมา สังกัปโป 
สัมมา วาจา สัมมา กัมมันโต สัมมา อาชีโว สัมมา วายาโม สัมมา สะติ สัมมา สะมาธิ ฯ

อิทัง ทุกขัง อะริยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเต สุธัม เมสุ จักขุง
อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะ สัจจัง ปะริญเญย ยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะ นะ นุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะ สัจจัง ปะริญญา ตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

บทสวดมนต์ธรรมจักร (ต่อ)

อิทัง ทุกขะ สะมุทะโย อะริยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะ สะมุ ทะโย อะริยะ สัจจัง ปะหา ตัพพัน ติเม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุ เตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุท ะปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะ สะมุทะโย อะริยะ สัจจัง ปะหี นันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

อิทัง ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจัง สัจฉิกา ตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจัง สัจฉิ กะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ 

บทสวดมนต์ธรรมจักร (ต่อ)

อิทัง ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิ ปะทา อะริยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะ ปาทิ ฯ ตัง โข 
ปะนิทัง ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจัง ภาเว ตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ นุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจัง ภาวิ ตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะ นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ ปาทิ ญาณัง อุทะ ปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะ ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ยาวะ กีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ สัจเจสุ เอวันติ ปะริ วัฏฏัง
ทวาทะ สาการัง ยะถาภูตัง ญาณะ ทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะ เก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะ ณะพราหมะ ณิยา 
ปะชายะ สะเทวะ มะนุส สายะ อะนุต ตะรัง สัมมา สัมโพธิง อะภิ สัมพุทโธ ปัจจัญญา สิง ฯ 
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ สัจเจสุ เอวัน ติปะ ริวัฏฏัง
ทวาทะ สาการัง ยะถา ภูตัง ญาณะ ทัสสะนัง สุวิ สุทธัง อะโหสิ ฯ 
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะ ณะพราหมะ ณิยา 
ปะชายา สะเทวะ มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมา สัมโพธิง อะภิ สัมพุทโธ ปัจจัญ ญาสิง ฯ

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะ ปาทิ อะกุปปา เมวิ มุตติ อะยะ มันติมา ชาติ นัตถิ ทานิ
ปุนัพ ภะโวติ ฯ 
อิทะมะ โวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะ นา ปัญจะ วัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยา กะ ระ ณัสมิง ภัญญะ มาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง 
วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะ ธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติ ฯ 
ปะวัต ติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะ จักเก ภุมมา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง 
เอตัม ภะคะวะตา พาราณะ สิยัง อิสิปะตะเน มิคะ ทาเย อะนุต ตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัต ติตัง อัปปะฏิ วัตติยัง 
สะมะ เณนะ วา พราหมะ เณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัส มินติ ฯ (หยุด)

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

จาตุม มะหารา ชิกา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ จาตุม มะหาราชิ กานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ตาวะ ติงสา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ตาวะ ติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ยามา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ตุสิตา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
นิมมา นะระตี เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ นิมมานะ ระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ปะระนิม มิตะวะสะ วัตตี เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ปะระนิม มิตะวะสะ วัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา 

พรัหมะ ปาริสัชชา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ พรัหมะ ปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
พรัหมะ ปะโรหิตา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ พรัหมะ ปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ปะริตตาภา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ปะริตตา ภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
อัปปะ มาณาภา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณา ภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
อาภัสสะรา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานังเทวานัง สัททัง สุตวา 
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะ สุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
สุภะกิณ หะกา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ สุภะ กิณหะ กานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
( อะสัญญิ สัตตา เทวา สัท ทะ มะ นุสสาเ วสุง อะสัญญิ สัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา) 
เวหัป ผะลา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ เวหัป ผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
อะวิหา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
อะตัปปา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
สุทัสสา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
สุทัสสี เทวา สัททะมะนุส สาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะ นุสสาเวสุง ฯ 

เอตัม ภะคะวะตา พาราณะ สิยัง อิสิปะ ตะเน มิคะ ทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัต ติยัง สะ มะ เณนะ วา
พราหมะ เณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ (หยุด)

บทสวดมนต์ธรรมจักร (ต่อ)

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา
สัทโท อัพภุค คัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะ สะ สะ หัสสี โลกะ ธาตุ สังกัม ปิสัมปะ กัมปิ สัมปะ เวธิ ฯ
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระ โหสิ อะติก กัมเมวะ เทวานัง เทวา นุภาวัง ฯ 
อะถะโข ภะ คะ วา อุทานัง อุทา เนสิ อัญญา สิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญติ ฯ 
อิติ หิทัง อายัส มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ

 

บทสวดมนต์ธรรมจักร
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org
Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

บทสวดมนต์ ที่เกี่ยวข้อง

บทสวดอิติปิโส

บทสวดโพชฌังคปริตร ปัดเป่าโรคร้าย ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

บทสวดมนต์ชินบัญชร คาถาชินบัญชร

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา

บทสวดมหาการุณิโก หรือ ชัยปริตร

มงคลจักรวาลน้อย เสริมสิริมงคลแก่ตัวเอง

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์

บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล หรือ บทกรวดน้ำอิมินา

กรวดน้ำแบบย่อ

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

คําถวายสังฆทาน

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร และ บทสวดบูชาหลวงพ่อโสธร

คาถาบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน และ คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

คาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

มงคลจักรวาฬใหญ่