บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (2563)

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น การทำวัตรเย็นเป็นกิจของสงฆ์ ที่พึงปฎิบัติ ทุกวัน ไม่ควรงดเว้น นอกเสียจากจะมีกิจอันจำเป็นจริงๆ จึงจะงดเว้นได้เพียงบางครั้ง กิจของสงฆ์ ที่พึงปฎิบัติ ทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น ออกบิณฑบาต ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น สวดมนต์ไหว้พระ ปลงอาบัติ เป็นต้น.

https://youtu.be/177OqcCzneM

ขอบคุณวีดีโอ บทสวดมนต์ ยูทูป จาก : DMC Channel

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

โย โส   ภะ คะ วา   อะ ระ หัง   สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัส สะ ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตา นุกัมปะมา นะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะ ปัณณา การะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะ คะ วา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะ คะ วะ ตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ 
(บางแห่งนำว่า) ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, ยัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ ปัพพะชิตา, ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยิตวา อะภิวาทะนัง กะริมหา,

(นำ) หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง, ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะเส ฯ
(รับ)   นะ โม ตัสสะ   ภะ คะ วะ โต   อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะ โม  ตัสสะ   ภะ คะ วะ โต   อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะ โม  ตัสสะ    ภะ คะ วะ โต    อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ ฯ

(นำ)   หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   พุทธ วา ระ      หัน ตะ วะ ระ ตา    ทิ คุณา  ภิ ยุต โต
สุทธา ภิญาณะ กะรุณา หิ    สะมาคะ ตัตโต
โพ เธ สิ โย   สุ ชะ นะ ตัง     กะ มะ ลัง วะ สูโร
วัน ทา มะ หัง   ตะ มะ ระ ณัง     สิ ระ สา    ชิ เนน ทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง      สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง        วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส วะ       พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ        สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ         พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง      พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ       ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม         มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทธา ฯ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ)  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

(นำ)  หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)    สวากขาตะตา ทิคุณะโย คะวะเสนะ เสยโน
โย มัคคะ ปา กะ ปะ ริยัตติวิ โมก ขะ เภ โท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
วันทามะรัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะ ปาณีนัง     สะระณัง เขมะ มุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง         วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ      ธัมโม เม สามิ กิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ   วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ       สะรีรัญ ชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ        ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะ ระ ณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ       ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม        มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจ ตะ สา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะ ยา ยัง
ธัมเม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยัน ตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัม เม ฯ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ)  สุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ  อัฏฐะ ปุริสะ ปุคคะลา, เอสะ ภะ คะ วะ โต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโน ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง     สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง         วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ       สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ        สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ         สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ        ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม         มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยังตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ

บทอะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รับ)  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, โส เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวัสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานาารามัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

บทกรวดน้ำอิมินา กรวดหลัง บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิงสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รับ)   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ      อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อาจริยูปะการา จะ            มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
สุริโย จันทิมา ราชา          คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ    มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ      ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ          ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ
อิมินา ปุญญากัมเมนะ    อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ         ตัณหุปานทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา       ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ       ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา         สัลเลโข วิริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง        กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ         ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ       สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ          มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

อานิสงส์ ของ บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่สวดมนต์ บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น ด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์ ช่วยให้ สุขภาพดี การสวดมนต์ ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

ช่วยให้ผ่อนคลาย ความเครียด การสวดมนต์ แบบตั้งใจ จิตใจจดจ่ออยู่กับ บทสวดมนต์ ทำให้หยุดคิดเรื่องเครียดต่าง ๆ เมื่อจิตใจสงบก็จะช่วย ผ่อนคลายความเครียด ได้

การสวดมนต์ บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น ช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์ จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ฝึกความอดทน ยิ่งสวดมนต์บ่อย ความอดทน ก็จะมีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น ช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่น เป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์ บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะ สวดมนต์ จิตใจปราศจาก กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น เป็นกิจของสงฆ์ แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถสวดได้เช่นกัน สวดแล้วดี เป็นมงคลแก่ชีวิต
ถ้าท่านมีเวลาน้อย ไม่สามารถ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ได้ อาจจะ สวดมนต์ ด้วย บทสวดมนต์ก่อนนอน ก็ได้

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org