บทสวดพระพิฆเนศ ใช้สวดบูชาพระพิฆเนศ ขอโชคลาภ

บทสวดพระพิฆเนศ ใช้บูชาพระพิฆเนศ เทพในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระศิวะ และ พระปารวตี มีพระวรกายเป็นมนุษย์ มีพระเศียรเป็นช้าง พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งศิลปะ และ ปัญญา การสวดบูชาขอพรจากพระพิฆเนศ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการงาน การเงิน การค้าขาย การเรียน หรือการแข่งขันต่างๆ บทสวดพระพิฆเนศ ที่สวดแล้วประสบความสำเร็จได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้ว http://monkatha.com

บทสวดพระพิฆเนศ
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

บทสวดพระพิฆเนศ

บทสวดมนต์ หรือ คาถา สำหรับบูชาพระพิฆเนศ แบบดั้งเดิม มีมากมายหลายร้อยบท
และ แบบใหม่ ที่มีการดัดแปลง ให้เหมาะสม ก็มีอีกหลายพันบท ตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถเลือกสวดบทใด ได้ตามความสะดวก จะสวดบูชาแค่รอบเดียวหรือสวด 3 , 5 , 7 , 9 จบก็ได้

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

– โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะ (เป็นบทสวดหลัก)

– โอม คัง คะณะปัตตะเย นะ มะ หะ (บทสวดของ อินเดียเหนือ)

– โอม เหรัมภายะ นะ มะ หะ (หมายถึง ขอบูชามหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่)

– โอม เอกะทันตายะ นะ มะ หะ (หมายถึง ขอบูชาเทพผู้มีงาข้างเดียว)

– โอม ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ เทวา
ออกเสียงตาม ไจยกาเนช มนตรา ได้ว่า – โอม ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา เดวา
(หมายถึง ขอชัยชนะจงมีแด่ องค์พระพิฆเนศ)

– โอม ศรี มหา คณาธิ ปัตเย นะมะหะ

– โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิ เม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิ เม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิ เม มหาลาโภ
 (บทสวดของไทย)

– โอม นะโม พระคเณศายะ / นะโม นะมะ คันธะ มาละ
   สิทธา หะนัง กะพะ มะนะ / สัมมา อะระหัง วันทามิ 
(บทสวด ของศิลปากร)

– โองการ พินทุ นาถัง อุปปันนัง
พรหมมะโน จะ อินโท พิฆเณศวร โต มหาเทโว
อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิ การิยัง ประสิทธิ เม ฯ

   (บทสวดพระพิฆเนศ ของไทย ณ ศาลพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์) 

– มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะ การัม
พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง
วิญญา นัง โอม ทูปัง ทีปัง มะนะสะ การัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล

  (บทสวดพระพิฆเนศ ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ)

– โอม ปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา
คาชา นะนัม ภูตะคะ ณาธิเสวิตัม กะปิตะ ชัมพู ผะละจารุ ภักษะณัม
อุมาสุตัม โศกะ วินาศะ การะกัม นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะ ปังกะชัม 
(บทสวดดั้งเดิมของอินเดียโบราณ)

– วักกระตุณทะ มหากายา สุริยา โกติ สมาปราภา นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา

  (บทอัญเชิญพระพิฆเนศ นิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในขณะถวายเครื่องสังเวยบูชา)
   คำแปล : ขอน้อมบูชามหาเทพ ผู้มีงวงอันโค้งยาว งดงามยิ่ง พระองค์มีพระวรกายอันแข็งแกร่ง
บารมีของพระองค์ ได้แผ่ออกดั่งแสงอาทิตย์ เจิดจ้า นับล้านดวง
ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความผาสุข และ ชี้นำข้าพเจ้า ไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

– โอม เอกทันตายะ วิทมาเห
วักระตุณทายะ ทีมะหิ ตันโน ตันติ ประโจ ทะยาต

  (บทสวดพระพิฆเนศ คเณศาคายตรี)

– โอม ตัด ปุรุษยา วิทมาเห
วักระตุณ ทายะ ทีมะหิ ตันโน ตันติ ประโจ ทะยาต

  (บทสวดพระพิฆเนศ จาก คัมภีร์ คณปติอุปนิษัท)
  คำแปล : เราพร่ำสวดสรรเสริญแด่ พระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่ เราทำสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงท่าน
  ผู้ซึ่งมีงวงอันโค้งสวยงาม ขอพระองค์ โปรดนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีงาม ด้วยเถิด

– โอม ตัต การา ตายะ วิทมา เห
หัสติมุ ขายะ ทีมะหิ ตันโน ตันติ ประโจ ทะยาต

   (บทสวดพระพิฆเนศ จาก นารายณ์อุปนิษัท)

– โอม คัง คะณะ ปัตตะเย นะโม นะมะห์
ศรี สิทธิ วินายัก นะโม นะมะห์
อัสตะ วินายัก นะโม นะมะห์
กันนะปติ บัปปา โม รายา

17 บทสวด บูชาพระพิฆเนศ แบบโบราณ (บทสวดพระพิฆเนศ ดั้งเดิม)

1. โอม สุมุ ขายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีพระพักตร์งดงาม ดั่งดวงจันทร์

2. โอม เอกทันตะ ยะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีงาข้างเดียว

3. โอม กาปิ ลายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีผิวกายสีแดง

4. โอม คัชกรัณ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีรูปร่างเป็นช้าง

5. โอม ลัมโพ ทะรายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีท้องอันใหญ่โต

6. โอม วิกฏายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง ประทานความผาสุข

7. โอม วิฆนะ รายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง เป็นเทพเจ้า แห่งอุปสรรคทั้งปวง

8. โอม วินายะ กายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรงเป็น เทพเจ้าสูงสุด

9. โอม ธูมระ เกตะเว นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีกายดั่งเปลวไฟร้อนแรง

10. โอม คณาธยักษา กะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง เป็นเจ้าแห่งคณะบริวาร แห่งพระศิวะเทพ

11. โอม ภาละ จันทรายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎ

12. โอม คชานะ นายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีพระพักตร์เป็นช้าง

13. โอม วักระ ตุณ ดายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีงวงอันใหญ่โค้ง

14. โอม ศุรปะ กรณา ยะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง มีใบหูอันกว้างใหญ่

15. โอม เหรัม ภายะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง อำนาจสูงสุด

16. โอม สกันทะ ปูรวชา ยะ นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อเทพ ผู้ทรง เป็นน้องชาย พระขัณฑกุมาร

17. โอม มหาคณะ ปัตเย นมัช
ขอน้อมบูชา ต่อพระพิฆเณศ ผู้ยิ่งใหญ่

บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท (บทสวดพระพิฆเนศ 8 ทิศ)

โอม พูตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวร โปรดทำลาย ความทุกข์ร้อน แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
ขอพระพิฆเนศวร โปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวง อันจะเกิด แก่ชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทานสติปัญญา ในการประกอบอาชีพ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ทรัพย์สมบัติ และ ความอุดมสมบูรณ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความมั่นคงแก่ชีวิต ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน สุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทานความสงบสุข แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

บทแผ่เมตตา สวดต่อท้าย บทสวดพระพิฆเนศ (ใช้ได้กับเทพทุกพระองค์)

โอม การายะ มนตรา (บทสวดเครื่องหมายโอม)

โอม การัม พินทุสัมยุกตัม
นิตยัม ทะยายันติ โยคินา
กามะทัม โมกะษะทัม ไจวะ
โอม การายะ นะโม นะมะ

ความหมาย : อักขระโอม อันศักดิ์สิทธิ์ ย่อมปรากฎพร้อม เครื่องหมายพินทุ
อันจะนำมา ซึ่งความสำเร็จ ดั่งใจปรารถนา ทุกประการ
ชี้นำเหล่าโยคี ไปสู่โมกษธรรม อันสูงสุด และ ช่วยทำลายพันธนาการ ทั้งหลาย
ข้าพเจ้า ขอน้อม สักการะ แด่เครื่องหมายโอม อันศักดิ์สิทธิ์นี้

บทสวดแด่องค์พระแม่คายตรี พระพรหม และสุริยะเทพ

โอม บูร์ บูวาส สวาฮา
ตัธ สาวิธูเร วาเรนยัม
บฮาร โก เดวาสยา ดีมาฮี
ดิโย โยนาฮา ปราโจดะยาธ

ความหมาย : โอม ขอนอบน้อมแด่เทพ ผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรง ประทานความสว่างสดใส ไปทุกหนแห่ง
พระองค์ทรง ประทานปัญญา และ เป็นผู้ขจัดบาป แก่สรรพชีวิต
ขอประทีป แห่งพระองค์ จงส่องสว่าง ไปชั่วกาลนานด้วย เทอญ

ศานติ มนตรา (บทแผ่เมตตา ของ ศาสนาพราหมณ์)

โอม ศานติ อันตะริกษัม ศานติ
ปฤถิวี ศานติ
อาปาศะ ศานติ
โอสะธะยะษะ ศานติ
วนัสสะปัตตะยะษะ ศานติ
วิศศะเวเทวะ ศานติ
พรหมมะ ศานติ
สะระวะ ศานติ
ศานติ เรวะ ศานติ
โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ

ความหมาย : ขอความสงบ จงเกิดแก่ผืนดิน ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนน้ำ
ขอความสงบ จงเกิดแก่พืชพรรณ
ขอความสงบ จงเกิดแก่สรรพชีวิต
ขอความสงบ จงเกิดแก่พรหม
ขอความสงบ จงเกิดแก่เหล่าเทวะ
ขอความสงบ จงเกิดแก่ทุกๆสิ่ง
ขอจงมีแต่ความสงบ ความสงบ และความสงบเท่านั้น

ขอบคุณที่มาจากเว็บ : www.siamganesh.com

 

บทสวดพระพิฆเนศ ปางประทานพร

https://youtu.be/b0miPgHyxQU

ขอบคุณ วีดีโอ ยูทูปจากช่อง : Berthongsuk

บทสวดพระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

ขอบคุณ วีดีโอ ยูทูปจากช่อง : อภิชาติ ชนะรัตน์

บทสวดพระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี

ขอบคุณ วีดีโอ ยูทูปจากช่อง : Pikanesuan Devalai