พระประจำวันอาทิตย์ + บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (บทโมรปริตร)

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย …

พระประจำวันอาทิตย์ + บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (บทโมรปริตร) Read More »